ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

تصویر1
 

 

 

آقای ایرج براتی زاده

 

مدیر دانشجویی2خانم اعظم رحیمیانرئیس اداره امور دانشجویی

 3آقای یحیی چراغیاناداره امور دانشجویی

 4آقای مهدی هوشیاریمتصدی فارغ التحصیلان

 5آقای سعید قنبریدفتر معاونت دانشجویی

 6آقای شهرام رمضانیدفتر امور دانشجویی شیخ صدوق

 7آقای بهزاد بخشائیدفتر امور دانشجویی علوم انسانی

 8آقای محمدرضا حاج نوروزیمسئول دفتر مشاوره
مسئول کانون فارغ التحصیلان

 9آقای امیر رضا بروغنیمسئول مشمولین10آقای ولی اله سعیدیاداره امور مشمولین

 
11
آقای عباس شهبازی
مسئول تربیت بدنی

 12آقای فرامرز خادمیمتصدی تربیت بدنی13خانم صدیقه شاهی کارشناس تربیت بدنی

 14آقای حسین الیاسیمسئول رفاهی15آقای مرتضی بهرامیرئیس اداره فارغ التحصیلان

 


16


آقای علیرضا شریعت


صدور گواهینامه موقت

 17آقای محمد فکوریصدور دانشنامه

 

18

آقای حسین مهراد تبار

صدور گواهی و پاسخ به استعلام


 19آقای عباس خدابندهدریافت مدارک جهت صدور گواهینامه پایان تحصیلات

 20آقای علیرضا ابراهیمیتحویل مدارک موقت و دانشنامه به فارغ التحصیلان

 21خانم آزاده نبی الهکارشناس فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت22خانم مریم رنجکشکارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه

 23آقای مجتبی جعفریکارشناس فارغ التحصیلان دانشکده های برق
 و فنی مهندسی

 

24

خانم فهیمه ایلشاهی

کارشناس فارغ التحصیلان شیخ صدوق

 

25

خانم زهرا برقی

کارشناس فارغ التحصیلان علوم انسانی

 


26


خانم خدیجه محمدی


کارشناس فارغ التحصیلان معلمان

 27آقای صادق سالمیکارشناس فارغ التحصیلان

 28خانم مهناز رمضانیکارشناس فارغ التحصیلان29آقای موسی گروسیبایگان فارغ التحصیلان

 30آقای سبحان امینیصدور گواهی

 31آقای کامران قرباندوستمسئول سلف سرویس

 


32

آقای قهرمانی

اتوماسیون تغذیه

 33آقای اصغر مرادیسر آشپز

 34آقای علی داد زیوریآشپز

 35آقای عباس غریبیآشپز

 36آقای عابدین سوریآشپز

 37آقای ولی اله قهرمانیآشپز

 38آقای مهدی کیقبادیآشپز

 39آقای ابراهیم زارعیآشپز

 40آقای علی اشرفیآشپز

 41آقای مصطفی ارژنگ نیاآشپز

 42آقای حمید آقا زادهآشپز

 43آقای عباسعلی بی پروائیآشپز

 44آقای محمود امینیآشپز

 45 آقای 
حسن جعفری نراقیآشپز

 

 

46آقای محمود جعفری نراقیمتصدی دفتری

 

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.